Mrs. MARIAM RAZZAK
Senior Lecturer

B.Pharm (KU), M.Pharm (KU)