Mrs. SADAF IBRAHIM
Assistant Professor

B.Pharm (KU), M.Pharm (KU)