Ms. Sharmeen Bawani
Senior Lecturer

B. Pharm. (Sindh U); M. Pharm. (KU)